Personer Handlingar Platser Fotografier Böcker & Tidningar
Här är du:  Personer  >  Fredrik
Logga in  |  Bli medlem
InformationKommentarerGjorda ändringarRapporterade felGräsö-ID: 7940  
Fredrik   1766-????

Utdrag ur Öregrunds dombok 1767

Tolkning Stig Sandelin, Öregrund

Sedan det till rådstugurätten uppgivits att borgaränkan Catarina Ekenberg förehaft lönskaläge togs denna sak upp. I anseende till detta har rådstugurättens ordförande tillförordnat tillförordnade tullskrivaren Mats Cederholm att tilltala vederbörande kvinnsperson som actor (åklagare) och vederbörande kvinnsperson blev därefter efter företagen stämning ställd inför rätten.

Catharina Ekenberg inlämnade en skrivelse i vilken hon i ödmjukhet erkände detta sitt brott, berättandes att förlidet år i mars eller till äventyrs i slutet av februari hade tvenne karlar klappat på hennes fönster och bett att få köpa en pipa brännvin, varför hon hade stigit upp och släppt in dem. De hade sedan slagit sig ned vid bordet och druckit brännvin, varefter den ene av dem hade gått men den andre stannat kvar. Hon hade då försökt visa ut honom men hade inte velat gå. Hon hade till sist lagt sig i sängen för att sova, men han hade senare kommit och med våld trängt sig ned i hennes säng varvid den olyckliga stunden sig hade tilldragit och hon hade låtit sig lägras. Bemälde mansperson hade gått innan det blev ljust och sagt att han skulle söka sin kamrat och sedan komma tillbaka, vilket dock ej skedde.

Rådstugurätten tillfrågade henne om hon kunde ge några vidare upplysningar om denne man. Svarade att den ene av de två karlar som kommit till henne på natten så hade den ene gått men den som stannat kvar var undersätsig. Han lagt sig över henne och hon hade tillstatt honom hans lusta och fem veckor före jul eller den 20 november förlidet år hade hon fött barnet, som var en pilt.

Rätten uppmanade henne att försöka dra sig till minnes mer om den främmande mannens utseende, men sade hon att hon inte kunde erinra sig annat än att han burit en ring och att hon ansåg sig ha blivit överfallen av honom. Hon hade inte tänt ljus men det hade likväl varit så ljust i rummet att hon kunde slå i brännvinet.

Rätten hade som vittne låtit inkalla kyrkovaktaren Jakob Schytz och tillspordes kvinnspersonen om hon hade något jäv att anföra mot denne. Hon menade att hon för sin del tyckte att denne var till sina sinnen rätt försvagad, men då hon inte kunde anföra minsta anledning till några sådana misstankar mot honom och förbemälde Schytz var känd för god frejd och självaktning fann rätten inget skäl att han inte skulle vittna. Schytz avlade därefter vittneseden, förmanades när det gällde edens betydelse och vittnade. Han berättade att då hans hustru dött, vilket hade tilldragit sig år 1765, hade han en tid haft sitt kvarter hos hustru Catharina Ekenberg. Det hade då hänt om nätterna att en eller annan av sjöfolket hade kommit och klappat på hennes fönster och begärt att få köpa öl eller brännvin, och hon hade då gått ur sin säng i blotta lintyget, släppt in dem och severat. Han hade då förmanat henne att åtminstone ha så mycket blygsel för karlarna att hon tog en kjortel på sig, men hon hade svarat att detta inte angick honom. Mer hade vittnet inte att berätta varför han avträdde.

Efter detta frågade rätten vem som hade uppställt hennes skrift och hon sade då att det hade varit en båtsman som hette Österberg som hade varit hos henne i kvarter och som spelat på nyckelharpa varvid stundom en myckenhet ungdomar hade tillstött.

Utslag: Ehuruväl rådstugurätten i anseende till kvinnspersonen Catharina Ekenbergs angivna förklaring beträffande de omständigheter under vilka själva lägersmålet förlupit inte kunde hysas något förtroende för hennes berättelse om hur hon blivit lägrad av en kund, kan dock med tanke på att bemälta kvinnsperson inte kan förmås till någon annan berättelse så kan dock denna berättelse i någon mån bestyrkas och sannolikheten består i så fall av att många obekanta kan infinna sig på detta näringsställe där både öl och brännvin tillhandahålles. Då änkan Catharina Ekenberg för detta såsom för första gången begångna lägersmål inte kan nämna någon barnafader blir hon sakfälld till att böta fem daler i silvermynt i anledning av 53 kapitlet missgärningsbalken samt att till kyrkan erläggas två daler silvermynt samt därefter i sakristian undergå skrift och avlösning.

Far: Ingen uppgift.  Förslag!
Mor: Catharina Ekenberg
Det finns inget äktenskap registerat för denna person

Antavla
Fredrik
1766-0
 
 
 
 
 


Här är de viktigaste händelserna i Fredriks liv1760
1770
Följande händelser och handlingar är relaterade till Fredrik

ÅrHändelseKälla
1766FöddGräsöarkivet
Född20:e November 1766, Gräsö
Ättlingar i arkivet0
Relaterade personer

Mor
Catharina Ekenberg

Information om relaterade personer