Personer Handlingar Platser Fotografier Böcker & Tidningar
Här är du:  Tidningar  >   Olyckshändelsen i Örskärsund
Logga in  |  Bli medlem
InnehållKommentarerGjorda ändringarRapporterade fel
 Bollnästidning

Olyckshändelsen i Örskärsund

Om denna sorgliga tilldragelse har N.D.A från på orten bosatt person erhållit följande närmare uppgifter.

Sistlidne juldag på morgonen kl. 1 afreste i en båt frän Örskärs till Gräsö församling hörande lotsplats 15 personer för att bevista gudstjensten i Gräsö kyrka.

Ehuru väglängden dit är 2 1/2 mil, ankommo de under det vackraste väder med månsken till gudstjenstens början kl. 6 f. m. Just vid denna tid gick vinden på sydost med yrväder. Efter slutad gudstjenst kl. 9 begåfvo de sig under god vind på hemvägen. Vinden ökade på till storm, så att då de hunnit ungefär en mil, de medföljande kvinnorna begärde att få lemna båten, för att gå landvägen. Fyrmästaren Alm, som satt vid styret, släppte kvinnorna i land samt fortsatte med karlarne färden till Norrboda by, der de togo i land för att sammanträffa med kvinnorna. I Norrboda by emottogos Örskärsboarne såsom närmaste grannar och slägtingar med gästvänlighet, åto der middag samt ömsade kläder, enär de voro våta af sjön. Norrboda byamän ville icke låta sina gäster afresa, utan bado dem kvarstanna till dagen derpå, helst det började skymma. Dock ville alla Örskärsboarne begifva sig af till sitt en half mil från Norrboda belägna hem. Och det skedde så.

Men de kommo icke med lifvet fram. När Gräsölandet slutar, är det ungefär en fjerdedels mil hafledes öfver till Örskär; men med sydostvind ligger hela hafvet uppå, och här och hvar äro grund i vägen, på hvilka bryter svårt vid sjögång. Troligen har någon brottsjö träffat båten och fylt den samma, så att den kantrat, hvarvid alla de i båten befintlige personerna kommit i sjön och drunknat. Annandag jul, då de ännu icke kommit hem till Örskär, började de hemma varande blifva oroliga, hvarför några karlar gingo ned till sundet för att efterse kyrkfolket. Efter några timmars letande blefvo de hardt nära land varse en mast och vid den samma en rock. Der påträffades första liket, sjömannen Carl Gräsman, som var fastsurrad vid masten. Han hade kapat vanterna och med dem fastsurrat sig och så kommit i land, men såsom lik. Nu var det klart, att alla i båten omkommit, hvarför draggning å platsen anstäldes och påträffades efter en stund 8 lik på ungefär en å två famnars vatten. Oaktadt flitig draggning tro de sju öfrige icke ännu anträffade. De sålunda så sorgligt omkomne äro: fyrmästaren Erik Olof Alm 45 år gammal och hans son Teodor 12 år, fyrvaktaren Anders Petter Alm och hustru 44 och 32 år, jungfru Margareta Högström 25 år, sjöman Jan Högström 22 år, kronolotsen Magnus Högström och hustru båda 29 är, gifte kronolotsen Lars Gräsman 26 år, sjöman Carl Gräsman 24 år, lotsdottern Anna Gräsman 17 år, pigan Erika Eriksson 21 år, sjöman Carl Storman 19 år, fiskaren Johan Gräsman och hustru båda 34 år. De voro sålunda alla i sin bästa ålder samt sörjas och saknas både af förmän, anhörige och vänner. Nio minderåriga barn hafva genom olyckshändelsen blifvit fader- och moderlösa samt tre minderåriga barn faderlösa. Kronolotsen Högströms och fiskaren Johan Gräsmans familjer äro i mycket små omständigheter. De öfrige voro välbergade.

Datum: 1878-1-12
Örskärsolyckan