Personer Handlingar Platser Fotografier Böcker & Tidningar
Här är du:  Handlingar  >  Kyrkohandlingar  >  Personalia  >  1768
Logga in  |  Bli medlem
Personalier Gräsö F:1   
< 17671769 >
Personalier över döda år 1768, Gräsö Församling


ÅrNamnPlats(tolkad text)(kommentarer)Sida i orginalet
1768Malena (Johansdotter) Räfsten35
1768Mats Göransson Bjurön36
1768Lars Persson KrangelbodaLars Person i Krangelboda war född till werlden wid pass år 1684 uti Kallboda, af ärliga och Christeliga föräldrar; fadren Bonde därsammastädes i lifstiden ärlige och beskedlige Per Andersson och modren Gudfruktiga och dygdeliga Margta Erasmusdotter, hwilka straxt efter denna sonens naturliga födelse, då han föddes kött af kött hade honom till den andeliga födelsen genom det heliga dopet, uti hwilket han blef född af andanom rättfärdig gjord genom sin frälsares dyra förtjenst och genom hans förskoning uptagen till Guds barn och förklarad till en Jesus medarwinge till det Chr. arfwet. De anförde efwen honom (under) äldre åren till dygd och ärlighet och lärde honom känna sin Gud och någorlunda förstå sina Christendomsstycken. Åhr 1712 ingick han med wederbörandes goda minne ett Christeligit äcktenskap med sin för detta afledne Hustru i lifstiden Gudfr. och dygdesamma Hustru Anna Johansdotter med hwilken han uti sämja och kärlek lefde tillsammans 44 åhr 3 månader och under then tiden blefwo wälsignade med 6 barn, 2 söner och 4 döttrar af hwilka 1 son och 2 döttrar lefwer men 2 döttrar och 1 son för detta äro afsomnade. Wår afledne Christendomsbroder har till större delen af sin lefnadstidh … att fägna sig af en god hälsa, warit munter och förnögd man, förtrolig och god umgängesman. Under sin lefnadstid har han genomgåt många pärser och farligheter dock under altsammans wisat sig ganska nögd och tålig; såsom han ock uti allting underkastade sig med ett nögt sinne Guds underliga förelser (?) alltid försäkrad, att Herren likwäl på ändalycktone skulle uptaga honom med ära. Nu har han ock wunnit sin önskan och lyckeligen fulländat sin jordiska wandel och såsom en mogen Hwetekärfwe af sin Frälsare blifwit införd i rättan tid i himmelen. Hans sidsta sjukdom som … hans aftagande naturs krafter genom åren blef en orsak till hans död, war lungsot hwaraf han under trägna suckar till sin Gud om Hp (hjälp) och förlossning afled i Herranom d 13 dennes (Januari) sedan han ernått en ålder af 83 eller 84 år.37
1768Eric Matsson Kovik37
1768Christina Jansdotter Kullboda38
1768Mats Jansson Idön38
1768Catharina Matsdotter Bjurön39
1768Brita Matsdotter Söderboda39
1768Lars Larssons son Mats Västerbyn39
1768Gunilla (Ersdotter) Ormön40
1768Anna (Norberg) Tvingen40
1768Malena (Norberg) Tvingen40
1768Johan Tomsson Sladdarön40
1768Petrus (Olofsson) Sladdarön40
1768Catharina (Tomasdotter) Sundsäng41
1768Margaretha (Eriksdotter) Söderboda41
1768Margaretha Johansdotter Söderboda41

Visa endast aktuell rad

< 17671769 >
Visa kontrollerade rader Ja | Nej | Va?