Personer Handlingar Platser Fotografier Böcker & Tidningar
Här är du:  Handlingar  >  Kyrkohandlingar  >  Personalia  >  1778
Logga in  |  Bli medlem
Personalier Gräsö F:1   
< 17771779 >
Personalier över döda år 1778, Gräsö Församling


ÅrNamnPlats(tolkad text)(kommentarer)Sida i orginalet
1778Olof Johansson Westerberg Holkörn103
1778Eric (Ericsson) Mossen103
1778Johannes (Nilsson) Västerbyn104
1778Johannes Örn Söderboda104
1778Brita Olofsdotter SöderbodaBrita Olofsdotter ifrån Söderboda war född till werlden år 1710, af ärliga och christeliga föräldrar, fadren i lifstiden bonden i samma by, i lifstiden ärlige och beskedlige Olof Larsson och modren ärliga och dygdesamma hustru Margta Michaelsdotter, hwilka om denna sin k dotter buro den christeliga omsorgen, och befordrade henne till H Jesu delacktighet genom det heliga döpelsens bord, i hwilket hon erhölt rening ifrån sina synder och till ett guds barn och Jesu christi medarfinge uptagen och förklarad. De underwiste henne äfwen i tilltagande åren uti christendoms kundskapen och anförde henne till dygd och gudsfruktan, hwarwid hon ock i hela sin lefnadstid prydt sin wandel. Hos dessa sina k föräldrar war hon ock ständigt wistandes och gick dem med barnslig lydnad tillhanda tills hon d 1 Novembris 1732 t. ä. 22 år gl trädde uti ett ägtenskap med sin för detta i .. aflidne man i lifstiden ärlige och beskedlige bonden Anders Mattsson, med hwilken hon i kärlek och gott förtroende lefde tillsammans i 33 år och 10 månader och under samma tid wälsignade med 8 barn, 3 söner och 5 döttrar af hwilka 2 söner och 3 döttrar äro före sina föräldrar ingångne i glädjen, men 1 son och 2 döttrar lefwa och hafwa i dag med bittra tårar beledsagat sin hulda moder till dess lägerstad i jorden. Wår sälla döda har utom flera dyra förmoner dem hon af .. undfått, fått under sin lefnadstid fägna sig af en tämeligen god och jämn hälsa, så att hon intill sena åldren warit ganska munter och arbetsam. Denna förmonen har hon anwänt så att hon såsom en christen anstår, i fromhet och en gudelig uppriktighet wandrat i werlden, icke warit stortalig eller mångtalig, såsom somliga hwilka låta tungan tygelfritt löpa, och göra sig både löjeliga och förargelseliga för andra, icke warit häftig i sina affecter, utan warit rådande öfwer sig sjelf och därmed wisat att hon warit en christen och dygdens wän och ho wet icke ibland oss med hwad wisdom hon styrt sitt hus och umgåts med de sina ?Huru hon mättat de hungriga, tryckt den fattigas händer och warit glad wärdinna i sitt hus? Hon saknas därföre så mycket mera både af skylda och oskylda, så mycket mera som hon, efter dess hälsas styrka och ålder hade ännu kunnat lefwa i många år. Men Herren som bäst wet och kunna wårt bästa och hwad oss kan skadeligt eller gagneligt wara, behagade snarare kalla denna heders qwinnan ifrån oss både snart och oförmodeligen. Ty då hon d 15 sistlidne Februari skulle begifwa sig till guds hus, sjuknade hon ganska hastigt och häftigt på wägen; En stark frossa intog hennes kropp och därpå fölgde en stark bröstwärk och blodspottning med swullnad i hela kroppen, sjukdomen ökade sig ju mer och hon kunde finna, att döden war för stunden, hon beredde sig f(ör)thenskull … till sin förestående resa, och efter mycken längtan, fick ock styrcka sig med H Jesu nattwards testamente d 22 febr hwarpå fölgde dess f(ör)lossning d 24 i samma månad då hon stilla i hj afled, sedan hon här hade lefwat i 67 år och 4 månader. Votum. Testamentet till kyrkan gifwit 2 D och till de fattiga 1DSaknas i dödbok104
1778Malin Svensdotter Svartbäck105
1778Malena Hansdotter Carlboda106
1778Anna Söderberg Mårtensboda107
1778Hans (Olofsson) Söderboda107
1778Johan Persson Västerbyn107
1778Anna Pehrsdotter Kallboda108
1778Catharina (Olofsdotter) Bjurön109
1778Lars (Larsson Åman) Nordangärdet109
1778Hans Nilsson Kråkbo110
1778Brita Öberg Söderboda110
1778Johan Höjer Kråkbo111
1778Catharina Månsdotter Räfsten112
1778Barbro (Mattsdotter) Österbyn112

Visa endast aktuell rad

< 17771779 >
Visa kontrollerade rader Ja | Nej | Va?

 Raden är kontrollerad   Raden är felaktigt avskriven   Raden saknas i orginalet   Raden är inte kontrollerad